سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

بیژن صفوی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
سبا مجتهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه اعتقاد براین است که بعد اجتماعی و مولفه های نهادی توسعه پایدار به ویژه سرمایه اجتماعی اهمیت خاصی درفرایند رشد اقتصادی دارند اما باید توجه کرد که تاثیر آن بررشد اقتصادی غیرمستقیم است این اثرگذاری ازطریق کانالهایی انجام میگیرد که یکی از این کانالها تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی برتوسعه مالی است براین اساس هدف این مقاله این است که یکی ا ز موانع توسعه بازارهای مالی دراقتصاد ایران بیشتر مورد بررسی قرارگیرد تجزیه وتحلیل داده ها توسط مدلهای آماری و اقتصادسنجی و آزمون فرضیه ها توسط روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ARDL انجام گرفت یافته های تحقیق بیانگر آن است که شاخص اختلاس و ارتشاء و جعل برروی نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی درکوتاه مدت و بلندمدت اثرمثبت دارد و به علاوه دربلندمدت برروی نسبت دارایی های بانکهای تجاری به دارایی های سیستم بانکی و بانک مرکزی نیز اثر مثبت اما برروی نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل مطالبات سیستم بانکی اثر منفی دارد