سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

مسعود قاسمی نوقابی – کارشناس ارشد راه و ترابری، اداره کل حملونقل و پایانههای خراسان جنوبی
اسماعیل آیتی – استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به دست آوردن درک بهتری از عوامل موثر بر احتمال وقوع تصادف وسیله نقلیه یکی اززمینههای تحقیقاتی در دهههای گذشته بوده است. با این حال، در نبود دادههای رانندگی دقیق که به بهبود شناسایی علل و روابط اثرگذار بر تصادفات وسایل نقلیه کمک کند، بسیاری از محققان تلاش کردهاند تا با ایجاد یک رابطه بین فراوانی تصادفات (تعداد تصادفات رخ داده در یک مکان جغرافیایی مانند یک بخش جاده یا تقاطع در طی یکدوره زمانی) با عوامل اثرگذار بر تصادفات، این مسئله را بررسی کنند. این مقاله به بررسی دقیق مسائل کلیدی مربوط به فراوانی دادههای تصادف میپردازد. همچنین نقاط قوت و ضعف روشهای تحلیل گوناگونی که محققان برای بررسی دادههای تصادف استفاده کردند مورد ارزیابی قرار میگیرد. در حالی که پیشرفت مداوم روشهای تحلیل بدیع (مانند کاربردهای اخیر پارامتر تصادفی و مدلهای ترکیبی محدود) درک ما را نسبت به عوامل موثر بر فراوانی تصادفات بهبود بخشیده است، امید است با ترکیب روشهای تحلیل تکامل یافته با دادههای تصادف بسیار دقیق شناخت کاملتری نسبت به عوامل مؤثر بر تصادفات حاصل شود