سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – استادیار دانشگاه پیام نور مرکزاصفهان
راضیه فنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
عباس موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

طوفانهای گردوغبار از پدیده های مخرب اقلیمی استکه همه ساله خساراتجبران ناپذیری را به مزارع تاسیسات زیربنایی و مراکز صنعتی وارد می کند این پدیده ناشی از شریاط جوی خاص است که درصورت شناخت تکوین و گسترش آن می توان از خسارات آن جلوگیری کرد هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل آماری اقلیمی گردوغبار استان بوشهر می باشد دراین تحقیق از داده های گردوغبار این استان در۳ ایستگاه سینوپتیک بوشهر بوشهر دریایی و کنگان طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۹۰ استفاده شدها ست از نظر فراوانی گردوغبار سالانه ایستگاه بوشهر دریایی با ۱۳۲۳ روز توان با گردوغبار بیشترین و ایستگاه بوشهر با ۱۰۴۶ روز کمترین میزان گردوغبار را دارا می باشد از نظر فراانی ماهانه گردوغبار بیشترین میزان گردوغبار درماه ژولای و کمترین میزان آن درماه نوامبر اتفاق افتاده است دراین تحقیق میزان همبستگی پارامترهای رطوبت نسبی حداکثر رطوبت نسبی حداقل بارش سرعت بادودما با گردوغبار بررسی شد که ازبین این پارامترها دما بیشترین همبستگی را با گردوغبار و رطوبت نسبی حداکثر کمترین همبستگر با گردوغبار نشان میدهد