سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق وضع موجود جنگلهای ارس در سه رویشگاه دلفارد جیرفت، خبر بافت و هنزاء بافت از نظر پتانسیل تولید علوفه و جلوگیری از فرسایش بررسی شده است . برنامه ریز با توجه به برداشتهای صحرایی در بهار سال ۷۷ و خرداد ۸۵ از سه منطقه فوق الذکر و مقایسهآنها با یکدیگر صورت گرفته است . در این تحقیق رویشگاهها به سه منطقه ضعیف، متوسط و قوی تقسیم بندی شده اند و بررسی به لحاظ کمی و کیفی، درصد تاج پوشش ، تعداد در هکتار، وضعیت تنه ، تقارن تاج، طول تنه، باز و بسته بودن تاج ، قطر تاج ، قطر برابر سینه وارتفاع تاج در پلاتهای ۱/۴ هکتار به لحاظ آمار بررسی شده است و ضمناً رویشگاهها از لحاظ مرتعداری که شامل بررسی تاج پوشش گیاهی مرتعداری، قابلیت و تولید علوفه در حال حضار با محاسبه ظرفیت برداشت و توزین علوفه خشک ، میزان علوفه قابل بهره برداری و بررسی کمی و کیفی علوفه ها و تیپ های مرتعی زیراشکوب جنگل ارس بررسی و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل از لحاظ فرسایش خاک قرار گرفت . پس از بررسی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و تحقیق میدانی نتایجی به شرح ذیل بدست آمد :
الف ) در جنگلهای ارس بهترین شیوه برای تجدید حیات قرق جنگلهای فوق الذکر به مدت ۱۰ سال می باشد .
ب ) در زیراشکوب جنگل علاوه بر سیستم قرق بایستی سیستم چرای تناوبی استراحتی بعد از طی مدت ۵ سال اجراء گردد تا پوشش بومی منطقه جوابگوی دام موجود باشد .
ج ) با توجه به بررسی بعمل آمده کاشت گونه های Agropyron sp مناسب نبوده و به علت نیاز آبی بالا بایستی جهت احیاء مرتع از گونه های بومی مانند Arenatrom elatus Cochi و … جهت کاشت استفاده نمود تا زیراشکوب جنگلهای فوق جوابگوی نیاز در حالت بالقوه گردند .
د ) با توجه به بررسی جنگلهای فوق زیراشکوب آنها بهترین حالت جهت حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش است که بایستی جنبه حفاظتی آنها مدنظر قرار گیرد .
در پایان شایان ذکر است که تذکر دهیم که در یک بخش از تحقیقات عوامل زیست محیطی موثر بر رویشگاههای مطالعه شده فوق شامل : وضعیت اجتماعی – اقتصادی تاثیرگذاران برروی رویشگاهها ( انسان – دام ) وضعیت هوا وا قلیم با استفاده از آمار و اطلاعات اداره کل هواشناسی، وضعیت خاکشناسی ، وضعیت زمین شناسی، ژئومورفولوژی با استفاده از نقشه های ۱ : ۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی و بررسی ایستگاههای رسوب سنجی انجام شده است . با توجه به بررسیهای انجام شده در زیراشکوب درختان جنگلی فوق میزان فرسایش رسوب کاهش یافته است و بایستی جهت حفظ و توسعه این پوشش تمامی هم و غم خود را به کار برد .