سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سراج – کارشناس ارشد تکنتونیک، زمین شناس ارشد مطالعات اداره کل زمین شناسی من
محمد مهدی فجرک – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، زمین شناس ۲ مطالعات اداره کل زمین شناسی م
مجتبی همائی – کارشناس ارشد زمین شناسی نفت، سرپرست پروژه زمین شناس مطالعات اداره کل

چکیده:

این میدان یکی ازبزرگترین میادین نفتی درفروافتادگی دزفول ودرحاشیه جنوب غربی جبهه کوهستان زاگرس میباشد،باتوجه به مجاورت رخنمونهای سازند آسماری ازسمت شمال شرق (تاقدیسهای دیل،پهن ،میش وخویز)وجنوب شرق(تاقدیس دارا)وهمچنین بخش بندی خاص مخزنی، درمخازن آسماری وبنگستان ،احتمال وجودجریان هیدرودینامیک دراین میدان راافزایش داده است. بابررسی،پردازش وتجزیه وتحلیل داده های زمین شناسی ،ازجمله ارتباط ساختاری این میدان باساختمانهای مجاوروهمچنین خصوصیات ساختاری میدان و همچنین دادههای مخزنی، ازجمله فشارآب ونفت ، دربخشهای مختلف مخزنی ،دادهای شوری آب مخزن وهمچنین خصوصیات تاثیرجریان هیدرودینامیک برگرادیان حرارتی میدان ، نشان دهنده وجود جریان ها ی نسبی هیدرودینامیک ازسمت جنوب شرق میدان به سمت شمال غرب وهمچنین جریانهای فرعی درطول میدان میباشد.