سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

م.ر نقوی – دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
شهزاد جماعتی ثمرین – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

شناسایی ارقام متحمل به تنش اسمزی کلزا درایران که از نظر شوری درمقام اول کشورهایناحیه جنوب غربی آسیا قرار دارد و از طرف دیگر یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است به این منظور آزمایشی در گلخانه دانکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل با هفت رقم کلزای بهاره و سه سطح تنش اسمزی شدید ۲۰%PEG6000 تنش اسمزی ملایم ۱۰%PEG6000 و فاقد تنش با طرح پایه بلوکهایکامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید تنش اسمزی از مرحله ۳ تا۴ برگی اعمال شد تجزیه همبستگی کانونیک نشان داد بین جفت متغیرهای کانونیکی حاصل از صفات فیزیولوژیکی با صفات مورفولوژیک همبستگی معنی دار وجود دارد بین پتانسیل کل آب برگ با متغیر کانونیکی مربوطه و همچنین بین طول ریشه و وزن خشک ریشه با متغیر کانونیکی مربوطه همبستگی بالایی وجود داشت بنابراین ژنوتیپهایی که طول ریشه و وزن خشک ریشه بیشتری دارند از پتانسیل کل آب برگ بیشتری نیز برخوردارند.