سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه کشاورز اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
بهروز گلعین – موسسه تحقیقات مرکبات کشور
شهرام صداقت حور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
جواد فتاحی مقدم – موسسه تحقیقات مرکبات کشور

چکیده:

استفاده از نشانگرهای ملکولی در بررسی های ژنتیکی و دریافت قرابت و دوری ژنوتیپ ها در مرکبات ابزاری مهم تلقی می شوند. در این پژوهش به ارزیابی مولکولی چهار گونه زینتی مرکبات شامل کامکوات، نارنج خوش های، نارنج ابلق و یک مورفوتیپ طبیعی زینتی خونی برای تعیین الگوی باندی ژنوتیپ های حاوی ترکیبات فنولی بالا و شناسایی نشانگرهای مفید جهت کاربرد در برنامه های بهنژادی پرداخته شده است. بعد از استخراج DNA از نمونه های مذکور و چهار رقم دیگر مرکبات شامل انشو و نارنج (دارای حداکثر مواد فنولی) و رافلمون و پرتقال خونی تاراکو (دارای حداقل مواد فنولی) به عنوان شاهد، واکنش PCR با ۲۰ آغازگر RAPD و ۶ آغازگر ISSR انجام و نمونه ها روی ژل آگارز ران شدند . پس از عکسبرداری از ژل و امتیازبندی باندها، داده ها با استفاده از نرم افزار NTsys و Popgene مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نارنج ابلق و نارنج دارای الگوی باندی مشابه ای بوده و در یک گروه قرار گرفتند. همچنین باندهای مشابه ای در ارقام دارای ترکیبات فنولی بالا وجود داشته که در ارقام با سطح پایین ترکیبات فنولی وجود ندارد و می توان از این نشانگرها در برنام ههای اصلاحی مرکبات بهره گرفت.