سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعیده همتی برجی – کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رامین نبی زاده – دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین محوی – استاد یار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

درصنعت و زندگی روزانه ، فنل و ترکیبات فنلی به طور وسیعی استفاده می شوند ، که به دلیل پایداری در محیط ، قابلی انحلال در آب و مشکلات بهداشتی مورد توجه هستند. بنابراین باید نسبت به حذف آنها و جلوگیری از آلودگی آبهای پذیرنده اقدام نمود. هدف اصلی در این مطالعه تجزیه فتو کاتالیستی فنل در یک محیط آبی با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیم (TiO2) غنی شده با آهن (Fe3+) و سنتز شضده با روش سل-ژل می باشد. حجم نمونه مورد بررسی ۱۵۰۰ میلی لیتر بود. نتایج حاصل با استفاده از آزمون آماری آنالیز رگرسیون چند گانه بررسی گردید. غلظت های ۵ و ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم د رلیتر از فنل ابتدا در مراحل جداگانه تحت تاثیر پرتو فرابنفش و دی اکسید تیتانیم غنی شده با آهن (Fe3+-TiO2) و سپس هر دو بطور همزمان ، قرار داه شدند. همچنین اثر غلظت اولیه فنل ، بار Fe3+-TiO2 و تاثیر ph در میزان تجزیه فتو کالیستی فنل مطالعه شد. مقادیر بررسی شده برای فتو کاتالیست برابر با ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ گرم در لیتر بود .ph زمان ماند ، بار Fe3+-TiO2 غلظت اولیه فنل و uv بر کارایی فرایند از آنالیز رگرسیون چند گانه استفاده گردید. نتایج نشان دادند که بالاترین کارایی تجزیه در هر کدام از غلظتهای مورد بررسی فنل در ph اسیدی و میزان ۰/۵ گرم در لیتر Fe3+-TiO2 در فرایند Fe3+-TiO2/UV می باشد (۶۲/۴ درصد در غلظت ۱۰۰میلی گرم در لیتر فنل ). همچنین با افزایش غلظت اولیه فنل میزان فتوکاتالیستی کاهش یافت. استفاده از پرتو فرابنفش به تنهایی ، در مقایسه به فرایند Fe3+-TiO2/UV کارایی کمتری در تجزیه فنل بویژه در غلظتهای بالاتر آن داشت (۳۸/۶ درصد در غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر فنل). همچنین میزان جذب سطحی فنل بر کاتالیست Fe3+-TiO2 در تاریکی بسیار ناچیز بود. نتیجه این بررسی نشان داد که نانو فتوکاتالیست Fe3+-TiO2 نقش موثری در تجزیه فتوکاتالیستی فنل بویژه در غلظتهای بالاتر آن در فرایند Fe3+-TiO2/UV دارد.