سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعیده همتی برجی – کارشناس ارشد بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم
امیرحسین محوی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم
رامین نبی زاده – عضو هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم

چکیده:

در صنعت و زندگی روزانه، فنل و ترکیبات فنلی به طور وسیعی استفاده می شوند، که به دلیل پایداری در محیط، قابلیت انحلال در آب و مشکلات بهداشتی مورد توجه هستند. بنابراین باید نسبت به حذف آنها و جلوگیری از آلودگی آبهای پذیرنده اقدام نمود. هدف اصلی در این مطالعه تجزیه فتوکاتالیزوری فنل در یک محیط آبی با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیم (TiO2) غنی شده با آهن و سنتز شده با روش ُسل-ژل می باشد.غلظت های ۵، ۱۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر از فنل ابتدا در مراحل جداگانه تحت تأثیر پرتو فرابنفش و دی اکسید تیتانیم غنی شده با آهن و سپس هر دو بطور همزمان، قرار داده شدند. همچنین اثر غلظت اولیه فنل، بار دی اکسید تیتانیم غنی شده با آهن و تأثیر pH در میزان تجزیه فتوکاتالیستی فنل مطالعه شد. مقادیر بررسی شده برای فتوکاتالیست برابر با ۲۵/۰، ۵/۰ و ۱ گرم در لیتر بود. pH نیز در محدوده اسیدی (۳=pH)، خنثی (۷=pH) و قلیایی (۱۱=pH) مطالعه شد.نتایج نشان دادند که بالاترین کارایی تجزیه در هر کدام از غلظتهای مورد بررسی فنل در pH اسیدی و میزان ۵/۰ گرم در لیتر دی اکسید تیتانیم غنی شده با آهن در فرایند UV/ TiO2 غنی شده با Fe(III) می باشد. همچنین با افزایش غلظت اولیه فنل میزان تجزیه فتوکاتالیتیکی کاهش یافت. استفاده از پرتو فرابنفش به تنهایی، در مقایسه با فرایندUV/ TiO2 غنی شده با Fe(III) کارایی کمتری در تجزیه فنل بویژه در غلظتهای بالاتر آن داشت. همچنین میزان جذب سطحی فنل بر کاتالیست دی اکسید تیتانیم غنی شده با آهن در تاریکی بسیار ناچیز بود.نتیجه این بررسی نشان داد که نانو فتوکاتالیست TiO2 غنی شده با Fe(III) نقش مؤثری در تجزیه فتوکاتالیتیکی فنل بویژه در غلظتهای بالاتر آن در فرایند UV/ TiO2 غنی شده با Fe(III) دارد