سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدعلی فیض پور – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
سعید نایب – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مرکز
گلسا صالحی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

اگرچه موضوع بهره وری ازدیربازو درمطالعاتی بسیارگسترده درجوامع و بخشهای اقتصادی مورد مطالعه قرارگرفته اما تنها درمطالعات اندکی بهره وری به اجزا آن یعنی تغییرات فناوری تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات کارایی مدیریتی تجزیه و سهم هرکدام درمیزان تغییرات آن به صورت مثبت و یا منفی بررسی گردیده است براین اساس این مقاله می کوشد تا با تبیین این موضوع به بررسی بهره وری به تفکیک اجزا آن بپردازد این نیز به عنوان نمونه درصنایع تولید کانی غیرفلزی به عنوان یکی ازعمده ترین صنایع تولیدی ایران درسطح کدهای چهاررقمی صنعتی صورت گرفته است با استفاده ازروش تحلیلی پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که تاثیر اجزای بهره وری درمیزان تغییرات آن به شدت به سطح مورد بررسی صنایع بستگی دارد با تاکید برنتایج بدست آمده درسطح کدهای چهاررقمی و به عبارتی پایین ترین سطح تقسیم بندی صنایع تولیدی ایران یافته های این پژوهش نشان دهنده آن است که تغییرات فناوری درسه صنعت تولید سیمان و آهک وگچ کد ۲۶۹۴ تولید محصولات ساخته شده ازبتن سیمان و گچ ۲۶۹۵ و تولید سایرمحصولاتکانی غیرفلزی طبقه بندی نشده کد ۲۶۹۹ دارای بالاترین تاثیر برتغییرات بهره وری این صنایع بوده است.