سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهرام مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان،گروه کشاورزی، واحد پارس آباد
علی احمدزاده شاعرلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان،گروه کشاورزی، واحد پارس آباد
بهرام مهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه مدیریت آموزشی، واحد تبریز، ایرا

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تعیین تأثیر تنش رطوبتی بر روی صفات زراعی و مورفولوژیک ده هیبرید در دو آزماایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار یکی در شرایط بدون کمبود آب و دیگری تنش کمبود آب در مرحله پرشدن دانه در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان اجرا گردید. تنش خشکی موجب کاهش اکثر صفات نظیر عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه شد. نتایج تجزیه علیت نشان داد بیشترین اثر مستقیم بر روی عملکرد در شرایط بدون تنش مربوط به وزن هزار دانه و کمترین آن مربوط به طول برگ بلال است و در شرایط تنش کمبود آب بیشترین اثر مستقیم بر روی عملکرد مربوط به طول پر شدن دانه و کمترین آن مربوط به تعداد روز تا رسیدن تشخیص داده شد. به منظور تعیین روابط ژنتیکی هیبریدهای مورد مطالعه تجزیه کلاستر انجام و هیبرید های مورد بررسی به سه گروه تقسیم شدند که مؤید وجود تفاوت بین هیبریدها است با توجه به نتایج تجزیه کلاستر مشخص گردید از لحاظ عملکرد دانه در شرایط بدون تنش کمبود آب ۴ و ۱ و در شرایط تنش کمبود آب هیبریدهای سینگل کراس ۹و ۱۰ در گروه برتر قرار گرفتند. ، هیبریدهای شماره