سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – دا نشجوی سابق اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین عملکرد وسایر صفات کمی گلرنگ ،آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴ درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرا ر در شرایط عادی(بدون تنش) و تنش خشکی در دو مرحله شروع سا قه روی و شروع گلدهی باشش ژنوتیپ اجرا شد.تجز یه همبستگی نشان داد که در شرایط محیطی نرمال وتنش دار عملکرد روغن تابعی ا زعملکرد دانه بوده وهمبستگی معنی داری با آن داشت. همچنین مشخص گردید که می توان ا ز شاخص های تحمل تنش، میانگین هندسی بهره وری و میانگین حسابی بهره وری برای گزینش ا رقام مقاوم به خشکی استفاده کرد. براساس تجزیه علیت عملکرد روغن در شرایط نرمال (بدون تنش) وتنش خشکی ،بیشترین تاثیر مستقیم مثبت بر عملکرد روغن مربوط به صفت عملکرد دانه بود .براساس تجزیه علیت در شرایط نرمال (بدون تنش )،بیشترین تاثیر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه مربوط به صفات تعداد طبق در بوته و وزن هزا ر دانه بود در صورتی که در شرایط تنش خشکی ،صفات وزن هزا ر دانه و تعداد دانه در طبق بیشترین تاثیر مس تقیم مثبت را داشتند. تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورد ا رزیابی و شاخص های مقاومت به تنش خشکی، ژنوتیپ ها را در چهار گروه گروهبندی کرد.