سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اکبر مرزوقیان – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبر
مصطفی ولیزاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمد مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمد حسن کوشکی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد

چکیده:

بهمنظور تعیین ارتباط بین ویژگیهای مورفولوژیکی دانه و صفات زراعی با تعداد دانه در بوته، ۶۶ ژنوتیپ لوبیای معمولی بههمراه ارقام تلاش، خمین، صیاد و دانشکده ارزیابی شد. ارتباط مثبت و معنی داری بین تعداد دانه در بوته با صفات تعداد نیام در بوته (**۰/۹۳=r) مشاهده شد و این ارتباط بین تعداد دانه در بوته با وزن صددانه به صورت منفی و معنی دار (**۰/۴۲-) بود. ضریب تبیین تصحیح شده (**۰/۸۷=r) برای مدل رگرسیونی مشاهده شد. ویژه گیهای ارتفاع، تعداد نیام در بوته و وزن صددانه ضرایب رگرسیون استاندارد شده معنیداری داشتند. تجزیه مسیر نشان داد که متغیر تعداد نیام در بوته بیشترین اثر مستقیم و مثبت را برای ویژگی تعداد دانه در بوته داشت. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد.