سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمال رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علی اکبر ایمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسین مصطفایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه با اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس آزمایشی درفصل زراعی ۱۳۸۹ درمنطقه اردبیل انجام شد دراین آزمایش ۱۳ لاین عدس به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار مورد بررسی قرارگرفتند منشا کلیه لاین ها به غیر از شاهد محلی از ایکاردا بود نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده تنوع لاینهای مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به جز صفت تعداد غلاف در بوته می باشد مقایسه میانگین لاین ها نشان داد که لاین های ILL-9892 ، ILL-1005 ، ILL-10024 ، ILL1188 وILL-10074 و ILL-8108بیشترین میزان عملکرد دانه را به خوداختصاص داده اند نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات تعداد ساقه اولیه تعداد روز تا رسیدگی و درصد غلاف پر ۶۲ درصد تغییرات عملکرد دانه را کنترل می کنند و تجزیه علیت این صفات باقیمانده درمدل رگرسیون نشان داد که صفات تعداد روز تا رسیدگی و درصد غلاف پرب ه ترتیب با اثر مستقیم ۰/۶۲۱و ۰/۴۰۸ مهمترین اجزای موثر برعملکرددانه می باشند.