سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
علی دولتی مهر – رئیس اداره پیش بینی و تحقیقات کاربردی هواشناسی استان اردبیل

چکیده:

به منظور مطالعه صفات موثر برعملکرد دانه تحت تنش کمبود آب در ارقام پاییزه کلزا آزمایشی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال ۸۶ اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل با دو فاکتور رقم و تنش اجرا گردید فاکتورا ول شامل ۱۲ رقم کلزای پاییزه و فاکتور دوم سطوح تنش کمبود آب بود برای کنترل رطوبت خاک گلدانها از سنسورهای رطوبتی بلوکهای گچی استفاده شد زمان اعمال تنش از مرحله ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیک بود نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون نشان داد که در شرایط تنش شدید تعداد خورجین در بوته تعداد دانه در خورجین شاخص کلروفیل و هدایت روزنه ای توانستند درمجموع ۹۸ درصد تغییرات مربوط به عملکرد دانه را تبیین نمایند در شرایط تنش ملایم تعداد خورجین در بوته تعداد دانه در خورجین شاخص کلروفیل وزن هزاردانه و ارتفاع بوته توانستنددرمجموع ۹۶درصد تغییرات مربوط به عملکرد دانه را تبیین نمایند درشرایط فاقد تنش تعداد خورجین در بوته تعداد دانه در خورجین شاخص کلروفیل ارتفاع بوته و پتانسیل آب برگ توانستند درمجموع ۹۴ درصد تغییرات مربوط به عملکرددانه را تبیین نمایند همچنین درهرسه سطح تنش تعداد خورجین در بوته اثر مستقیم بیشتری روی عملکرد دانه داشت.