سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کاکایی – گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز اسدآباد،
دانیال کهریزی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده بیوتکنولوژی برای مقاومت به خشکی،

چکیده:

در این مطالعه به منظور تعیین همبستگی بین تعدادی از صفات وابسته به عملکرد پنبه دانه و نیز روابط علی و معلولی مابین آنها، رقم ورامین پنبه زراعی در یک بلوک کشت گردید. در طول فصل رشد تمامی مراقبت های زراعی انجام پذیرفت. آنالیز همبستگی نشان داد که صفات ارتفاع، وزن غوزه، طول برگ، عرض برگ، طول الیاف و وزن وش در سطح احتمال ۱% با وزن پنبه دانههمبستگی مثبت داشتند. با استفاده از روش آنالیز علیت، همبستگی ساده بین صفات، به اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم تفکیک گردید. با توجه به جدول همبستگی صفات و نیز آنالیز علیت، وزن وش با اثر مستقیم (** ۱۸۳ / ۲) مهمترین جزء مؤثر بر عملکرد (وزن) پنبه دانه تشخیص داده شد. در ضمن جهت نتایج بهتر و معقول تر بایستی صفات بیشتری مورد بررسی قرار گیرند