سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میترا میرعبدالباقی – عضو هیئت علمی بخش باغبانی موسسه اصلاح وتهیه و نهال وبذر
ساناز یوسفی – دانشجوی کارشناس ارشد باغبانی گرایش میوه کاری دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور بررسی بعضی شاخص های مهم انبارمانی و تاثیرگذار برعمر انبار مانی ۴ رقم زردآلو( زردآلوی شماره ۳۵، جهانگیری، قیصی و قربان مراغه) آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج در تابستان سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد. میوه درختان ۴ رقم زردآلوی مورد مطالعه در خرداد ماه برداشت شدند. آنالیز میوه هادر ۵ نوبت(درزمان برداشت، ودر۴ هفته متوالی درمدت زمان انبارمانی در سردخانه) شامل تعیین وزن تر و خشک، میزان تنفس میوه ها و بالاخره تعیین مقدارغلظت عناصر غذایی کلسیم، ازت، منیزیم وپتاس بود. از روش تجزیه به مولفه های اصلی برای تعیین عامل اصلی و و تشخیص متغیر مناسب برای تحلیل های همبستگی استفاده شد. نتایج آزمایشات نشان داد که بالا ترین تغییرات (variance) مربوط به مقدار وزن تر میوه ارقام بوده است که نشان می دهد وزن تر میوه در زمان برداشت محصول و در دوره انبارمانی دارای پراکندگی زیادی بوده است. کمترین تغییرات مربوط به مقدار منیزیم میوه بود، نتایج تجزیه عامل ها نشان داد که عدد اسکور معنی دار بوده (عدد KMO حدود ۸/۰)است. که مسئله نشان دهنده این است که داده ها برای تجزیه عامل ها مناسب بوده اند. نمودار Scree plot نشان دا که عامل اول بیشترین مقدار واریانس را بخود اختصاص داده است. عامل اول نشان داد که ۵۹/۷۶درصد از کل واریانس را در بر گرفته است. بنابراین تنها عامل اول و یا به عبارتی دیگر وزن تر میوه ارقام مورد مطالعه حدود ۷۷ درصد از کل تغییرات را در طول دوره انبارمانی بخود اختصاص داده است. نتایج ضرائب همبستگی بین شاخص های مورد مطالعه نشان داد که وزن تازه میوه با تمام شاخص های مورد مطالعه به صورت معنی داری و در جهت منفی( به استسناء وزن خشک میوه که در جهت مثبت معنی دار گردید) در سطح احتمال ۱%معنی دار شد