سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید محمودی – دانشگاه پیام نورقم
محمدرضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمیدرضا دری – ایستگاه تحقیقات لوبیای خمین

چکیده:

به منظور بررسی صفات مرفولوژیک و فنولوژیکی موثر و شناخت عوامل پنهانی تاثیرگذار بر عملکرد دانه در لوبیا،آزمایشی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین در قالب اسپلیت پلات فاکتوریل با چهارتکرار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت . کرت اصلی به حضور و عدم حضور علف۵۰ بوته در متر مربع بود که در ،۴۰ ، های هرز و کرت فرعی را دو لاین لوبیا سفید و تراکم کاشت ۳۰این مطالعه ۳۱ صفت مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش تجزیه به مولفه های اصلی برای تعین تعداد عامل ها استفاده شد، تجزیه عامل ها علاوه بر تاکید بر نقش اجزای عملکرد، پنج عامل پنهانی موثر بر عملکرد استخراج شدند که در شرایط حضور علف های هرز افزایش ارتفاع گیاه و تعداد گره در ساقه اصلی بهترین صفات مقابله با رقابت و هجوم علف های هرز محسوب شدند و درحالی که در شرایط عدم حضور علف های عامل مهم در افزایش عملکرد دانه و استفاده بهینه از شرایط محیطی افزایش تعداد شاخه فرعی برای تولید غلاف بیشتر بود.