سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهنام طهماسب پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات ، دانشگاه تبریز
رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی و ارزیابی تنش شوری در مرحله گیاهچه ای بر روی صفات مختلف یونجه ، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور که فاکتور اول ۳ سطح شوری و شاهد و فاکتور دوم ۵ رقم یونجه در سه تکرار بمورد اجرا گذاشته شد . تجزیه آماری داده ها نشان داد که صفات مورد بررسی در این مرحله بین ارقام و تیمارها اختلاف معنی داری داشتند. تجزیه علیت صفات بر روی عملکرد خشک کل نشان داد که بیشترین اثر مستقیم بر روی عملکرد را وزن خشک برگ و بیشترین اثر غیر مستقیم بر روی عملکرد را تعداد برگ از طریق تعداد ساقه دارا بود. این نتیجه را همبستگی بالای تعداد برگ با تعداد ساقه تایید نمود