سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم السادات سلامتی – دانشگاه پیام نور اردستان

چکیده:

به منظور بررسی روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در انیسون، تجزیه ضرایب مسیر و تجزیه عامل ها با استفاده از برخی صفات زراعی و مورفولوژیک در ۸ ژنوتیپ مختلف انیسون انجام شد. ژنوتیپ ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار ارزیابی شدند . ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد که بین عملکرد دانه با صفات بیوماس، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و تعداد شاخه فرعی همبستگی مثبت و بالایی وجود داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون مرحل های برای عملکرد دانه نشان داد که صفات بیوماس، تعداد چتر در بوته و تعداد دانه در چتر به ترتیب وارد مدل شدند و ۹۷ درصد تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. بر اساس ضرایب مسیر صفت بیوماس و تعداد چتر در بوته بالاترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه داشتند. تجزیه عامل ها دو عامل پنهانی را معرفی نمود که در مجموع ۳۱ / ۹۱ درصد از واریانس بین صفات را بیان نمودند. از این رو بنا بر این تحقیق، بیوماس، تعدادچتر در بوته و تعداد دانه در چتر به ترتیب از اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عملکرد دانه انیسون برخوردارند و این اجزای عملکرد می توانند معیار انتخاب مناسبی برای بهبود عملکرد دانه در ژنوتیپ های انیسون باشند