سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام پوراسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
علی سلیمانی – استادیار گروه علوم باغبانی و پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی، دانشگ
جلال صبا – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
مهدی طاهری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تنوع ژنتیکی و روابط موجود بین صفات مختلف، روی ۲۰ رقم زیتون در کلکسیون زیتون مرکز تحقیقات گیلوان در سال ۱۳۸۹ انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار اجرا گردید و تعدادی از صفات کمی ( تعداد گل آذین، طول گل آذین، گل نر، گل کامل، شاخص خود ناسازگاری، تشکیل میوه اولیه، تشکیل میوه نهایی، وزن تر میوه، وزن خشک میوه، نسبت گوشت به هسته، درصد روغن، سطح ویژه برگ و عملکرد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها نشان داد که ارقام مورد بررسی از لحاظ تمامی صفات در سطح احتمال ۱% دارای تفاوت معنی داری می باشند که بیانگر وجود تنوع در ارقام است. نتایج همبستگی ساده صفات نشان داد که صفات تشکیل میوه اولیه و نهایی، وزن خشک و تر میوه، نسبت گوشت به هسته، طول گل آذین و درصد روغن همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد میوه دارند. تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که صفات تشکیل میوه نهایی و نسبت گوشت به هسته بیشترین تأثیر را روی عملکرد و صفات نسبت گوشت به هسته و تعداد گل نر بیشترین تأثیر را روی وزن خشک میوه دارند.