سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

م.ر نقوی – دانشجویدکتری اصلاح نباتات
رسول اصغری زکریا – هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور شناسایی تاثیر صفات مختلف روی صفت مهم محتوای آب نسبی برگ که دراکثر مطالعات به عنوان شاخص انتخاب تحمل تنش استفاده شده است تجزیه رگرسیون انجام می شود که باید جهت بررسی ساختار همبستگی متغیرهای موثر با محتوای آب نسبی برگ از تجزیه علیت استفاده شود برای بررسی این موضوع درارتباط با تنش اسمزی آزمایشی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل با هفت رقم کلزای بهاره و سه سطح تنش اسمزی شدید PEG600020% ملایم PEG600010% و فاقد تنش با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تنش اسمزی از مرحله ۳ تا ۴ برگی اعمال شد درتجزیه رگرسیون طول ریشه پتانسیل کل آب برگ و میزان پرولین توانستنددرمجموع ۸۲/۵ درصد تغییرات مربوط به محتوای آب نسبی برگ متغیر وابسته را تبیین نمایند تجزیه علیت نشان داد که اثر مستقیم پتانسیل کل آب برگ روی محتوای اب نسبی برگ دارای اثر بالایی بوده طول ریشه نیز اثر غیرمستقیم بالایی روی محتوای اب نسبی برگ از طریق پتانسیل کل آب برگ داشت.