سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فاطمه عبادت طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
بهروز گلعین – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات مرکبات کشور
بابک باباخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
عاطفه صبوری – عضوهیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:

در خانواده مرکبات تاریخچه طولانی کشت، پراکنش وسیع در دنیا، هم باروری بین گونه ها، دورگ گیری های جنسی و جهش های فراوان باعث شده که ارقام متنوعی از مرکبات در جهان وجود داشته باشد . شناخت روابط فیلوژنتیکی و تنوع ژنتیکی در مرکبات به منظور تعیین روابط ژنتیکی، شناسایی ژرم پلاسم، ثبت ارقام جدید و جلوگیری از فرسایش ژنتیکی دارای اهمیت قابل توجهی است. بسیاری از نمونه های مرکبات در کلکسیون های مرکبات ایران وجود دارند که بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی آنها شناسایی و طبقه بندی شده اند. نشانگرهای مولکولی به روابط بین آنها با ارقام شناخته شده کمک می کنند. در این مطالعه، ۸۹ نمونه که شامل ۷۴ تیپ ناشناخته و ۱۵ رقم شناخته شده (شاهد ) از مجموعه درختان مرکبات موجود کلکسیون ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا (تنکابن) انتخاب شدند و به کمک نشانگر مولکولی PCR-RFLP که در مطالعات سایر محققین چندشکلی مناسبی نشان داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند . با استفاده از نشانگر PCR-RFLP الگوی مناسب و قابل امتیازدهی برای ۸۹ مورفوتیپ فراهم شد. بر اساس تجزیه خوشه ای به روش نزدیکترین همسایه و با ضریب تشابه جاکارد، مورفوتیپ های مورد بررسی به چهار گروه اصلی طبقه بندی شدند که از آنها می توان جهت تعیین روابط ژنتیکی استفاده نمود.