سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خلیل عالمی سعید – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حسن نوری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – استادیاردانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،
محمد برزگری – عضو هیئت علمی و محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طییعی صفی آباد-دزفول

چکیده:

به منظور مطالعه هتروزیس و اثرات سیتوپلاسمی تعدادی از صفات فیزیولوژیک و مرفولوژیکی ذرت، هفت لاین اینبرد برگزیده متحمل به تنش گرما به همراه نتاج حاصل از تلاقی دای آلل کامل آنها در قالب طرح لاتیس مربع ساده در دو تاریخ کاشت (تنش وغیرتنش) در سال ۱۳۸۸ در منطقه صفی آباد دزفول مورد ارزیابی قرار گرفتند. سودمندی پایین طرح لاتیس باعث شد تا آزمایش بصورت طرح اسپلیت بلوک تجزیه شود. تجزیه واریانس مقدماتی نشان داد که تمامی ژنوتیپ ها دارای اختلافات معنی داری برای کلیه صفات مورد بررسی هستند. ارزیابی اثرات سیتوپلاسمیRec) نشان داد که بجز صفات قطر ساقه، ارتفاع بوتهASI برای دیگر صفات، این اثرات دخالت دارند. درصد هتروزیس تلاقی ها نسبت به والد برتر خود برای تمامی صفات محاسبه شد (بیتزر، ۱۹ تقریبا تمامی ترکیبات برای صفات روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی، دوره زایشی وASI از خود هتروزیس منفی نشان دادند که حاکی از زودرسی نسبت به والد برتر خود می باشد. در مورد عملکرد دانه تمامی تلاقی ها برتری نشان داده و بیشترین درصد هتروزیس در این صفت مشاهده شد