سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
اصغر باقری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
علی ایمانی – استادیار گروه باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
ولی ربیعی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

این تحقیق به مدت دوسال متوالی در ۲۰ نژادگان برتر زردآلو طی سالهای ۸۹-۸۸ درمنطقه خلخال ایران مطالعه شد معیارهای فیزیکی وزن رنگ گوشت و پوست میوهمعیارهای شیمیایی میزان مواد جامد محلول و اسیدیته ارزیابی شده بود درمجموعه نژادگان های زردآلو مورد مطالعه تغییرات زیادی مشاهده شد ه بود یک تغییرات وسیعی در فصل متورم شدن جوانه وزن میوه و هسته فصل برداشت و عملکرد میوه میزان مواد جامد محلول و ا سیدیته کل مشاهده گردید وزن میوه نژادگان ها بطور نسبی کوچک بود فقط چهار نژآدگان وزن میوه بیشتر از ۳۹ گرم داشتند غالب میوه ها دارای رنگ زمینه پوست مایل به زرد و رنگ گوشت کرم بودند نتایج نشان داد که وزن میه و وزنهسته همبستگی خوبی دارند r=0/575- اما وزن میوه هیچ همبستگی با میزان موادجامد محلول TSS و اسیدیته نشان ندادمواد جامد محلول TSS با اسیدیته همبستگی بسیار بالا و منفی R=0/954- داشت فصل متورم شدن جوانه گل با فصل برداشت بطور زیادی همبستگی r=0/857 داشت