سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدحسن بابازاده جودی – دانشآموخته فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
حامد امینی پور – دانشجوی دکتری تغذیه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

یک تحقیق در سال ۰۶۹۱ ، براساس گله گاوهای نژاد هرفورد پایهگذاری گردیده شد و از سال ۰۶۹۹ الی ۰۱۱۱ جهت بهگزینی گوسالههایی با افزایش وزن در زمان از شیر گرفته شدن ) W (، بدون افزایش وزن در زمان تولد ) B (، صورت پذیرفت. دادههای B وW در طول این ۷۴ سال، از ۰۰۰۷ گوساله جمع آوری شده بود. اجداد شامل، ۰۶۹۶ حیوان میباشد. بهگزینی ) Selection ) 0699 ( توده گزینش شده گاوهای نر با شاخص – – فقط در نرها کاربردی و عملی بود. در مرحله اول ) ۰۶۶۶ I=B+9374.76 RDG )افزایش روزانه نسبی( انتخاب شدند. از سال ۰۶۶۷ تا ۰۱۱۹ ، معیار بهگزینی برای گاوهای نر i ، Ii=BLUPi (WD) – ۲٫۳۳ BLUPi (BD) بود، در صورتیکه، BLUP برای عطف BV به ترتیب از ) BD ) B ( ، WD ) W ، بود. پیشبینیها از ۰ شاخصه مدل حیوانی با B که فقط با BD ، و W با WD و WM )اثر افزایشی مواد( بود، به دست آمد. پاسخ به بهگزینی با استفاده از روش بیزین، به کمک نمونهبردار گیبس ) Gibbs ( برای ۰ شاخصه مدل حیوانی شامل – BD ، BM ، WD و WM ، برآورد شد