سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پگاه درجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

فقدان قابلیت تجزیه پذیری و محلی برای دفن زباله و نیز توسعه مشکلات آلودگی زمین و آب منجر به ایجادنگرانی هایی درمورد پلاستیک ها شده است با افزایش زیاد مصرف پلاستیک ها و مشکلات دفع زباله ها نیاز برای پلاستیکهای زیست تخریب پذیر و تجزیه بیولوژیکی پلاستیک ها درطی سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته است آگاهی از مشکلات ضایعات و تاثیر آنها روی محیط باعث توسعه تمایل به سمت مصرف پلیمرهای تجزیه پذیر شده است دراین رابطه فهم واکنش بین مواد و میکروارگانیسم ها و تغییرات بیوشیمیایی حاصله ضروری است مطالعات زیادی روی زیست تجزیه پذیری پلاستیک ها و نیز استفاده ازتکنیکهای مختلف برای انالیزهای تجزیه انجام شده است این مقاله مروری برتحقیقات اخیر درمورد تجزیه پلاستیکهای زیست تخریب پذیر و پلاستیکهای سنتزی سنتی و مخلوط آنها و نیز استفاده از تکنیک ها مختلف برای آنالیزهای تجزیه می باشد.