سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی امین – دانشیار مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مریم فرجی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محسن سعدانی – مربی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده:

پرکلرواتیلن PCE ازدسته هیدروکربن های آلیفاتیک کلردار است که کاربرد گسترده ای دربسیاری از صنایع دارد هدف ازاین مطالعه تعیین قابلیت تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن در غلظت های بالاتر از مقادیر به کاررفته در سایر مطالعات مشابه توسط یک راکتور بی هوازی با بستر سیال AMBR] می باشد که تاکنون برای تجزیه بیولوژیکی PCE مورد استفاده قرارنگرفته است دراین مطالعه یک راکتور بی هوازی با بستر سیال AMBR] در مقیاس ازمایشگاهی به حجم کل ۱۰ لیتر با ۴ محفظه برای تجزیه بیولوژیکی پرکلرواتیلن از سوبستره سنتتیک مورد استفاده قرارگرفت راه اندازی راکتور به کمک لجن هاضم بیهوازی انجام شد پس از راه اندازی کارایی راکتور طی چهار مرحله از بارگذاری PCE معادل ۳/۷۵ تا ۷۵mgPCE/L.d مورد بررسی قرارگرفت زمان ماند هیدرولیکی HRT برابر ۳۲ ساعت ثابت نگهداشته شد. بهترین بازده حذف COD به میزان ۹۸% در بارگذاری آلی COD معادل ۳/۱gCOD/L.d بدست آمد برای حذف PCE نیز بالاترین بازده به میزان ۹۹/۸% دربارگذاری PCE معادل ۳۷/۵mgPCE/L.d حاصل شد نتایج نشان داد که راکتور بیهوازی با بستر سیال AMBR در صورت انجام مطالعات تکمیلی در مقیاس کامل و استفاده از پساب صنعتی واقعی آلوده به پرکلرواتیلن یک روش ساده کارآمد و قابل اطمینان برای تصفیه پسابهای صنعتی آلوده به این ترکیب می باشد.