سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور هوشیار – گروه شیمی دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسارگاد فارس ایران
زهره حسینی زاده – گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان فارس
محمدمهدی قنبری – گروه شیمی دانشگاه آزاد سروستان فارس
شهرام هوشیار – گروه شیمی دانشگاه جامع علمی کاربردی پاسارگاد فارس

چکیده:

پسماند یکی از بزرگترین مشکلات قرن حاضر است باید از آن استفاده بهینه نماییم کلروبنزوییک ها زنوبیوتیک های بزرگی اند که واسطه ساخت حشره کش ها ودارو ها هستند ودراثر انهدام پسماند از تجزیه PCB وارد محیط می شود هدف از این پژوهش شناسایی باکتریهای تجزی کننده بنزوییک اسید وارزیابی و تجزیه زیستی کلروبنزوییک درلندفیل و تولید بیوگاز میب اشد. از لندفیل شیراز در فصول مختلف نمونه گیری شد نمونه ها به محیط معدنی حاوی ۰٫۱% ماده کلروبنزوییک اسید و ۲٫۵ – دی کلروبنزوییک اسید تلقیح و در ۳۰ درجه اینکوبیت گردید پس از شناسایی باکتریها توسط تست های بیوشیمیایی ۶ جنس جدا شد میزان کلر آزاد شده بوسیله UV و میزان تجزیه دو ماده آلی بوسیله HPLC بررسی شد. فراوانی باکتریهای تجزیه کننده دربهار بیشتر گرم مثبت و درتابستان گرم منفی بود باکتریهای مقاوم به CBA-2 از قبیل CorynebacteriumL U EnterobacterL Pseudomonas Sp. و باکتریهای مقاوم به ۲,۵ -DCBa از قبیل Bacillus Sp.L EnterobacterKlebsiella بودند.