سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهزاد جماعتی ثمرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
رقیه ذبیحی محمودآباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، باشگاه پژوهشگران جوان، اردبیل، ایر
لطف اله نیکوپور محمدجانلو –

چکیده:

به منظور مطالعه تجزیه به مولفه های اصلی شاخص های تحمل به خشکی ارقام عدس آزمایش فاکتوریلی بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد، اردبیل, اجرا شد. فاکتورها ،ILL1251 ،ILL1324 ،ILL شامل شرایط کاشت با دو سطح (آبیاری و بدون آبیاری) و ارقام عدس با پنج سطح ( ۱۱۸۰ بود. نتایج نشان داد، طبق تجزیه به مولفه های اصلی مشخص شد که ۹۹٫۹ درصد از تغییرات توسط دو (ILL رقم محلی و ۱۲۳۷ مولفه اول قابل تفسیر بود و حذف سایر مولفه ها تاثیر چندانی در میان تغییرات نداشت، ترسیم بای پلات بر اساس این دو مولفه انجام شد. مولفه اول ۸۸٫۹ درصد از تغییرات را توجیه می کرد و مولفه دوم ۱۱٫۰۱ درصد از تغییرات را توجیه می کرد بر اساس قرار گرفتند دارای بیشترین عملکرد در هر دو A دو مولفه اول نمودار بای پلات به ۴ قسمت تقسیم شد. هیبریدهایی که در منطقه قرار گرفتند دارای کمترین میزان عملکرد در هر دو شرایط بودند. بر این اساس D شرایط بودند. از طرفی هیبریدهایی که در گروه A بعنوان حساس تریت هیبرید در گروههای ILL بعنوان متحمل ترین هیبرید و هیبرید ۱۲۳۷ ILL و ۱۱۸۰ ILL هیبرید ۱۲۵۱ قرار گرفتند. شاخص هایی که همبستگی بالایی با عملکرد در شرایط تنش و نرمال داشتند و نیز در زاویه بین عملکرد در D و بود STI و GMP, MP شرایط تنش و نرمال قرار گرفته بودند نیز بعنوان شاخص های برتر معرفی شدند که شامل شاخص های