سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

امین نقدی پور – دانشجوی سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
عباس پورشهبازی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محسن اسماعیل زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

گندم دوروم یکی از مهمترین غلات دنیا است که در مناطق نیمه خشک جهان کشت می شود. هفده لاین پیشرفته گندم دوروم به همراه ارقام دنا و آریا و بهترین گندم نان هر منطقه به عنوان ارقام شاهد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو سالمتوالی ( ۸۵ – ۱۳۸۶ و ۸۶ – ۱۳۸۷ )، در کرج و نیز در اصفهان، کرمانشاه، گنبد، نیشابور و زرقان کشت و بررسی شدند. نتایج بررسی حاصل از ضرایب عاملی، نشانگر اهمیت صفات عملکرد دانه،عملکرد بیولوژی و طول سنبله و بیرون آمدگی پدانکل در گزینش ژنوتیپ های مطلوب است