سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام علی آبادی – کارشناس ارشد اصلاح گیاهان باغبانی، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دان
رضا امیری – استادیار، گروه علوم زراعی واصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهر
محمود لطفی – استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه تجزیه به عاملها و تعیین سهم آنها در ایجاد تنوع صفات و همچنین آثار مستقیم و غیرمستقیم اجزای مربوط به طعم خیار مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش ۱۶ توده بومی خیار ایرانی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در بهار ۱۳۸۷ در گلخانه پردیس ابوریحان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه به عاملها به روش مولفههای اصلی همراه با دوران varimax برای صفات مرتبط با طعم چهار عامل پنهانی را شناسایی کرد که جمعاً ۸۹/۷۱ درصد از کل تنوع دادهها را توجیه نمودند. در این بررسی عامل اول به شدت تحت تاثیر مزه و عطر بود و ۴۳/۶۴ درصد از کل تنوع را تبین نمود. این عامل بیانگر ارتباط مثبت اجزای مؤثر در طعم با هم هستند. محاسبه ضرایب مسیر نشان داد که اثر عطر (۰/۷۲) از کارایی بیشتری نسبت به میزان ماده جامد خشک میوه برای افزایش مزه میوه دارد و میتواند در برنامههای بهنژادی به عنوان شاخص انتخاب مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به نتایج تجزیه عاملها، انتخاب لاینها بر اساس عامل طعم شامل مزه و عطر، به عنوان شاخص انتخاب در برنامه های به نژادی به منظور بهبود طعم میتواند از راندمان بالاتری برخوردار باشد.