سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا شکوه صارمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
نصیر مهران بد – استادیار دانشگاه شیراز
رسانا آژنده – دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز
امیرحسین غیور –

چکیده:

فرم آلدئید یکی ازمواد شیمیایی آلی استکه کاربرد بسیارگسترده ای بعنوان ماده خام دربسیاری از صنایع دارد پسابهای خروجی صنایعی که حاوی غلظت های بالای فرم آلدئید می باشد بدلیل خطرات احتمالی سرطان زایی و جهش زایی ان باید قبل از ورود به محیط زیست تصفیه گردند هدف ازاین مطالعه تاثیر عوامل موثر درجداسازی فرم آلدئید به روش اکسیداسیون الکتروشیمیایی می باشد دراین مطالعه با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی با توجه به ۴ عامل اصلی تاثیر گذار آزمایشهایی طراحی و انجام گردید با توجه به نتایج آزمایشها مشاهده گردید که زمان بیشترین و الکترولیت کمترین اثر را درجداسازی فرم الدئید دارا می باشد همچنین اثر الکترولیت برانرژی مصرفی نیز بررسی و مشاهده گردید که اسید هیدروکلریدریک کمترین انرژی مصرفی را درجهت جداسازی فرم الدئید دارا می باشد.