مقاله تجزیه و تحلیل همبستگی و روابط علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۶۵ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل همبستگی و روابط علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه مسیر
مقاله ذرت دانه ای
مقاله رگرسیون گام به گام
مقاله همبستگی ساده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلباشی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی خداداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی، زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد ۳۴ رقم ذرت هیبرید و همچنین بررسی مهمترین صفات تاثیرگذار بر عملکرد دانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط تنش خشکی (۸۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) و آبیاری مطلوب (۵۰ درصد تخلیه مجاز رطوبتی از خاک) در سال ۱۳۸۸ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که در هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی بین هیبریدها از نظر کلیه صفات اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد. در شرایط آبیاری مطلوب هیبرید تجاری سینگل کراس ۵۰۰ و در شرایط تنش خشکی هیبرید ۱۱ از بیشترین مقدار عملکرد دانه (به ترتیب ۱۳٫۷۹ و ۵٫۶۹ تن در هکتار) برخوردار بودند. نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط تنش خشکی تعداد دانه در ردیف بلال دارای بالاترین همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه می باشد، در حالیکه در شرایط آبیاری مطلوب همبستگی قطر بلال با عملکرد دانه بیشتر از سایر صفات مورد مطالعه بود. در وضعیت تنش خشکی وزن ۱۰ بلال دارای بیشترین اثر مستقیم و وزن ۳۰۰ دانه دارای کمترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه بود. بیشترین اثر غیرمستقیم منفی بر عملکرد دانه مربوط به تعداد دانه در ردیف از طریق طول بلال بود.