مقاله تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل نظریه عمل عقلایی جهت تشریح تمایل به استفاده از معاملات سهام آنلاین در میان سرمایه گذاران ایرانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معاملات سهام آنلاین
مقاله تمایل رفتاری
مقاله نگرش
مقاله هنجار ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری کیا فریز
جناب آقای / سرکار خانم: نیک منش الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر افزایش تقاضای معاملات سهام آنلاین توسط سرمایه گذاران واقعی از طریق ترکیب مدل عمل عقلایی و نظریه تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده و ادغام آن با ابعاد معاملات آنلاین می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که به صورت بالفعل یا بالقوه از معاملات سهام آنلاین در ایران آگاه هستند. پرسشنامه در میان ۳۰۰ نفر از کسانی که در تالار بورس تهران و شرکت کارگزاری آگاه حضور داشتند، توزیع گردید. به منظور بررسی روایی و استاندارد نمودن سازه های تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که ۰٫۸۹ محاسبه شد، محقق گردید. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. مدل مفهومی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تایید گردید. یافته های پژوهش در نهایت بر اساس نتایج مدل معادلات ساختاری نشان می دهد، نگرش و هنجار ذهنی بر روی تمایلات رفتاری تاثیرگذار است. هم چنین، بین سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده با نگرش و هنجار تاکیدی با هنجار ذهنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.