مقاله تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از آزمون ناپارامتری مان کندال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از آزمون ناپارامتری مان کندال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل روند
مقاله کیفیت آب زیرزمینی
مقاله دشت اردبیل
مقاله مان
مقاله کندال
مقاله تخمین گر Sen

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشوروثوقی فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: دین پژوه یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مطالعه تجزیه و تحلیل روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی با توجه به اطلاعات ۱۳ ایستگاه پیزومتری در منطقه دشت اردبیل در دوره آماری ۱۳۸۷-۱۳۷۴ با آزمون ناپارامتری مان کندال مورد بررسی قرار گرفت. قبل از تجزیه و تحلیل، اثر خود همبستگی معنی دار مرتبه اول از سری داده ها حذف گردید. متغییرهای هیدروژئوشیمیایی مورد بررسی شامل مجموع آنیون ها و کاتیون ها، pH، TH، EC، SO42-، Na%، Na+، K+، Ca2+، Mg2+، TDS، SAR، C1 و HCO3 می باشد که در هر سال، ۲ بار اندازه گیری شده است. برای هر سری زمانی، شیب خط روند با استفاده از روش تخمین گر Sen محاسبه شد. نتایج نشان دادند که روند تغییرات غلظت تمام متغیرهای کیفی آب، در همه ایستگاه ها افزایشی است. روند مثبت معنی دار در سطح ۵ درصد برای متغیرهای کیفی در ماه پرآب برای ۲۳% و در ماه کم آب سال برای ۱۹٫۵% از سری ها مشاهده شد. نتایج شیب خط روند بصورت نمودار باکس ویسکر نشان داده شده است. روند شدید افزایشی در تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در ماه پرآب در بخش های مرکزی و شرقی و در ماه کم آب نیز در بخش های مرکزی و غربی دشت مشاهده شد.