مقاله تجزیه و تحلیل تطبیق پذیری موانع مشارکت ورزشی دبیران زن ورزشکار و غیر ورزشکار با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد: (مطالعه موردی دبیران شهر همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل تطبیق پذیری موانع مشارکت ورزشی دبیران زن ورزشکار و غیر ورزشکار با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد: (مطالعه موردی دبیران شهر همدان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موانع مشارکت ورزشی
مقاله دبیران زن
مقاله مدل هرمی
مقاله موانع کرافورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی نجف
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحیان نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل تطبیق پذیری موانع مشارکت ورزشی دبیران زن و مقایسه موانع سه گانه در دو گروه دبیران ورزشکار و غیرورزشکار با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد بود. روش تحقیق توصیفی از نوع مقایسه ای است که به شیوه میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران زن شاغل در مقطع متوسطه آموزش و پرورش تشکیل دادند (N=923). نمونه تحقیق با استفاده از جدول مورگان ۲۶۹ نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و در نهایت ۲۳۰ نفر از آنها به طور کامل در تحقیق همکاری کردند. از این تعداد ۱۰۸ نفر ورزشکار و ۱۲۲ نفر غیرورزشکار بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با ۴۰ سوال بود، که بر اساس مقیاس ۵ ارزشی لیکرت تدوین شده بود و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶ تعیین گردید. موانع مشارکت ورزشی در سه حوزه موانع ساختاری، بین فردی و درون فردی و در ۶ مولفه فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی – مالی، منابع انسانی، رفتارهای خانوادگی، امکانات و تسهیلات و رسانه و تبلیغات بررسی شد. تطبیق پذیری موانع مشارکت ورزشی در این سه حوزه با استفاده از مدل هرمی موانع کرافورد مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، با استفاده از آزمون t تک نمونه ای، میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل سه گانه و آزمون فریدمن موانع اولویت بندی شد و سپس به مقایسه عوامل سه گانه در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار پرداخته شد. نتایج نشان داد در هر دو دسته دبیران زن ورزشکار و غیرورزشکار موانع ساختاری مهمترین و تاثیرگذارترین موانع به حساب می آیند و موانع بین فردی و موانع درون فردی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. اولویت بندی موانع مشارکت ورزشی دبیران در سه حوزه مذکور قابل تطبیق با مدل هرمی موانع کرافورد نبود، بنابراین توجه به موانع ساختاری و زیربنایی در حیطه تحقیق حاضر لازم و ضروری است و برطرف کردن موانع ساختاری گام موثر و مفیدی در ارتقای فرهنگ ورزش و سلامت به حساب می آید.