مقاله تجزیه و تحلیل اثر تورم بر توزیع درآمد در ایران (تحلیل مقایسه ای مناطق شهری و روستایی ایران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۷۷ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تجزیه و تحلیل اثر تورم بر توزیع درآمد در ایران (تحلیل مقایسه ای مناطق شهری و روستایی ایران)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب جینی
مقاله تورم
مقاله بیکاری
مقاله هزینه های امور اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مفتح سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزی گشتی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تورم و توزیع نابرابر درآمدها دو مشخصه غالب کشورهای رو به توسعه جهان سومی می باشد و تحقیقات زیادی پیرامون آن صورت گرفته است. لذا با توجه به اثر آشکار و نامطلوب تورم بر توزیع درآمدها و رابطه متقابل بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی، بررسی اثر تورم بر نابرابری اقتصادی اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر برررسی اثر تورم بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی می باشد. شایان ذکر است از ضریب جینی بعنوان شاخص توزیع درآمد و متغیر وابسته مدل و از متغیرهای تورم، بیکاری و هزینه های امور اجتماعی به عنوان متغیر مستقل مدل استفاده شده است همچنین مدل ارائه شده یک الگوی خطی است. معادلات به روش حداکثرمربعات معمولی (OLS) و بر اساس داده های ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۶۱ تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اثر تورم بر ضریب جینی در مناطق شهری و روستایی ایران مثبت و معنی دار است یعنی افزایش تورم باعث افزایش نابرابری درآمدی در کشور می شود. اثر بیکاری بر ضریب جینی نیز مثبت و معنی دار است همچنین اثر هزینه های امور اجتماعی دولتی منفی و معنی دار می باشد. ضمنا اثر تورم و بیکاری بر ضریب جینی در مناطق شهری ایران بیشتر از مناطق روستایی می باشد که شاید بتوان دلیل آن را اقتصاد معیشتی در مناطق روستایی دانست.