مقاله تجزیه رشد ذرت سینگل کراس ۶۰۴ با کاربرد کودهای مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: تجزیه رشد ذرت سینگل کراس ۶۰۴ با کاربرد کودهای مختلف
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله سرعت رشد محصول
مقاله شاخص های رشد
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله کودهای زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنیار محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات کودهای زیستی حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه بر شاخص های رشد ذرت سینگل کراس ۶۰۴، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل کود دامی گاوی (به میزان بیست تن در هکتار)، کود سبز جو (به میزان پانزده تن در هکتار)، و شاهد (بدون استفاده از کود آلی) و عامل فرعی در هشت سطح NPK؛ (PGPR)+(PSM)+NPK؛ PGPR+PSM+NP50%K-؛ PGPR+PSM+N50%P50%K؛ PGPR+PK؛ PSM+NK و PGPR+PSM در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد بیشترین وزن خشک اندام های هوایی (۱۳٫۲ گرم درمتر مربع)، شاخص سطح برگ (۳٫۸) و سرعت رشد محصول (۳۴٫۵ گرم درمتر مربع در روز) در کرت های کود دامی و در تیمار نهاده کافی (NPK) به همراه کود زیستی به دست آمد. مصرف کود سبز و نهاده کافی به همراه کود زیستی نسبت به تیمار عدم کاربرد کود زیستی، وزن خشک اندام های هوایی ذرت را ۱۱ درصد افزایش داد. همچنین، میزان شاخص سطح برگ با مصرف کود دامی و کود سبز به ترتیب ۱۷ و ۱۰ درصد افزایش یافت. اما این صفت در تیمارهای مشابه در کرت های شاهد تحت تاثیر کود زیستی قرار نگرفت. کاربرد کود زیستی، نتوانست کاهش پنجاه درصدی کود نیتروژنه را جبران نماید. اما کاهش پنجاه درصدی کود فسفره و مصرف کود زیستی در کرت های کود سبز و شاهد (بدون کود آلی) در میزان تجمع ماده خشک، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول تغییری نسبت به تیمار نهاده کافی ایجاد نکرد. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد بتوان با کاربرد کودهای زیستی ضمن کاهش مصرف کودهای شیمیایی فسفره، شاخص های رشد در ذرت را بهبود بخشید که در نهایت افزایش عملکرد دانه را به دنبال خواهد داشت.