مقاله تجزیه داده های جوانه زنی با استفاده از مدل چهار پارامتره هیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۸۶ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تجزیه داده های جوانه زنی با استفاده از مدل چهار پارامتره هیل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسیون غیر خطی
مقاله شاخص های جوانه زنی مدل
مقاله چهار پارامتری هیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی مقام سیدمجید
جناب آقای / سرکار خانم: قادری فر فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی محمدیه ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در مطالعات از مدل های رگرسیون غیر خطی برای برآورد شاخص های جوانه زنی استفاده می شود. در این مطالعه از مدل چهار پارامتری هیل (۴-PHM) برای برآورد شاخص های جوانه زنی استفاده شد. برای این منظور از داده های جوانه زنی ۳ محموله بذری مختلف گندم (Triticum aestivum) در پتانسیل آب صفر و دمای ۲۰ درجه سانتی گراد، جوانه زنی چاودار (Secale cereal) در سه سطح پتانسیل آب ۰، -۱۰ و -۱۸ بار و در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد و همچنین جوانه زنی شاه افسر (Melilotus officnalis) در پتانسیل آب صفر و در ۴ دمای ۵، ۱۵، ۲۵ , ۳۰ درجه سانتی گراد استفاده شد. جهت تعیین قدرت بذر در هر یک از محموله های بذری گندم، حداکثر درصد سبز شدن این بذرها در مزرعه اندازه گیری شد. در هر یک از تیمارها شاخص های جوانه زنی حداکثر درصد، سرعت، یکنواختی و زمان تا شروع جوانه زنی با استفاده از ۴-PHM به دست آمدند. نتایج درصد سبز شدن در مزرعه برای گندم اختلاف قدرت بذری در محموله ها را نشان داد. شاخص اختلاف زمان تا شروع جوانه زنی با مدت زمانی که طول کشید ۵۰ درصد از حداکثر جوانه زنی رخ دهد، اختلاف قدرت محموله ها بذری را تعیین کرد. ضرایب ۴-PHM نشان داد در گیاه چاودار با کاهش پتانسیل آب، شاخص های جوانه زنی حداکثر درصد، سرعت و زمان تا شروع جوانه زنی به صورت معنی داری کاهش یافت. با توجه به ضرایب ۴-PHM برای گیاه شاه افسر بیشترین مقدار حداکثر درصد، سرعت و زمان تا شروع جوانه زنی در دماهای نزدیک به دمای مطلوب این گیاه اتفاق افتاد. نتایج این مطالعه نشان داد ۴-PHM برای برآورد شاخص های جوانه زنی در شرایط مختلف جوانه زنی و در گیاهان مختلف از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. همچنین تمامی ضرایب این مدل دارای مفهوم بیولوژیکی می باشد.