مقاله تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش های آغشتگی با محلول قلیایی و آب بر کاهش میزان ترکیبات فنلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تجزیه ترکیبات آلی میوه دو گونه بلوط (.Quercus castaneifolia C.A.Mey و .Quercus persica Jaub & Spach) در شمال و غرب کشور و اثر روش های آغشتگی با محلول قلیایی و آب بر کاهش میزان ترکیبات فنلی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آغشتگی
مقاله ترکیبات فنلی
مقاله کربوهیدرات کل
مقاله مواد آلی
مقاله میوه بلوط
مقاله هیدروکسید سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعلی پورعلمداری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: کرامت لو مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: بیات کوهسار جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مهمترین ترکیبات ضد تغذیه ای در میوه بلوط، ترکیبات فنلی است. روش های مختلفی برای کاهش این ترکیبات از منابع غذایی وجود دارد. در این پژوهش تاثیر روش های آغشتگی با محلول قلیایی هیدروکسید سدیم ۰٫۵ و ۱ نرمال و آب در زمان های مختلف صفر (شاهد)، ۲، ۶، ۱۲ و ۲۴ ساعت بر کاهش میزان ترکیبات فنلی میوه دو گونه بلوط Quercus castaneifolia و Quercus persica و جمع آوری شده به ترتیب از مناطق شمال و غرب کشور و نیز برخی ترکیبات آلی در آنها مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه دو گونه مورد بررسی تنها از نظر میزان کربوهیدرات کل، اختلاف معنی داری داشتند. میوه بلوط گونه Q.persica بیشترین کربوهیدرات کل را نسبت به گونه Q.castaneifolia به خود اختصاص داد. دو گونه تحت مطالعه از لحاظ درصد پروتئین خام، درصد چربی خام، درصد ماده خشک، درصد خاکستر و میزان فنل کل اختلاف معنی داری نداشتند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که گونه ها، کاربرد تیمارهای مختلف حلال و مدت زمان آغشتگی آن ها در سطح یک درصد اختلاف معنی داری داشتند. در صورتی که اختلاف معنی داری بین اثر متقابل گونه و حلال، گونه و مدت زمان آغشتگی، حلال و مدت زمان آغشتگی و گونه، حلال و مدت زمان آغشتگی مشاهده نشد. در این مطالعه حلال هیدروکسید سدیم ۱ نرمال بیشترین تاثیر را در کاهش ترکیبات فنلی دو گونه داشت. تیمارهای مختلف آغشتگی در زمان در حلال های مورد بررسی به جزء هیدروکسید سدیم ۰٫۵ نرمال در زمان های پایین، سبب کاهش معنی دار میزان فنل کل نمونه ها نسبت به زمان شاهد شدند.