مقاله تجزیه انعطاف پذیری فنوتیپی ژنوتیپ های امیدبخش جو در اقلیم سرد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۲۱ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: تجزیه انعطاف پذیری فنوتیپی ژنوتیپ های امیدبخش جو در اقلیم سرد ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو
مقاله پایداری عملکرد
مقاله آماره های مختلف پایداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد یک ژنوتیپ ممکن است از مکانی به مکان دیگر و یا از سالی به سال دیگر تغییر یابد، بنابراین مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط اهمیت می یابد. در این تحقیق به منظور مطالعه سازگاری و پایداری، ۱۹ ژنوتیپ جو در مقایسه با شاهد، آزمایشات سراسری با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار، در ۷ ایستگاه و به مدت دو سال زراعی مورد بررسی قرار گرفتند. روش های گوناگون تجزیه پایداری برای مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بکار گرفته شد که شامل:
۱- روش های مبتنی بر رگرسیون مانند روش ابرهارت و راسل یا روش فاینلی و ویلکینسون؛
۲- روش های مبتنی بر واریانس مانند روش پلیستاد یا روش اکووالانس ریک؛
۳- روش های ناپارامتری مانند میانگین یا ضریب تغییرات رتبه، که تجزیه های پایداری به کار گرفته شده، نتایج نسبتا متفاوتی را در ارتباط با وضعیت سازگاری و پایداری ژنوتیپ های مورد بررسی نشان داد. با این وجود در اکثر موارد نتایج به دست آمده از روش های مختلف ضمن تایید یکدیگر، قادر به شناسایی پایدارترین ژنوتیپ و ضعیف ترین آن ها از حیث پایداری بودند. در مجموع لاین شماره ۱۷ با توجه به معیارهای پایداری مورد استفاده در اغلب روش ها، پایداری مطلوب تری را نشان داد و بعنوان ژنوتیپ برتر از حیث پرمحصولی و پایداری عملکرد شناسایی گردید و برای برنامه های به زراعی و آزمایش های تحقیقی تطبیقی در شرایط زارعین پیشنهاد گردید.