مقاله تجزیه آماری عملکرد گندم نان تحت شرایط آبی و دیم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۵۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تجزیه آماری عملکرد گندم نان تحت شرایط آبی و دیم
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله عملکرد
مقاله تجزیه آماری
مقاله تنش خشکی
مقاله انتخاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاض فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات کمی و میزان مشارکت آنها در عملکرد دانه، همچنین شناسایی اهمیت این صفات به عنوان معیارهای انتخاب در برنامه های اصلاحی تحت شرایط آبی و دیم صورت گرفته است. آزمایش در قالب طرح بلوک تصادفی با سه تکرار در دو مزرعه جداگانه در گریزه – سنندج در سال ۸۹-۸۸ صورت گرفت. پنج روش آماری شامل همبستگی ساده، رگرسیون stepwise، تجزیه فاکتورها، تجزیه علیت و تجزیه کلاستر جهت مطالعه روابط میان عملکرد دانه و اجزای آن تحت شرایط آبی و دیم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که صفات بیوماس، تعداد دانه بر سنبله و شاخص برداشت در شرایط آبی عملکرد دانه را تحت تاثیر قرار می دهند. در حالی که صفات بیوماس، تعداد دانه بر متر مربع و تعداد سنبله بر مترمربع در شرایط دیم مهمترین صفات موثر در افزایش عملکرد دانه هستند. بر پایه همین نتایج در شرایط دیم با انتخاب صفات بیوماس، تعداد دانه بر مترمربع و تعداد سنبله بر مترمربع در مواد گیاهی اصلاحی می توان عملکرد دانه را افزایش داد.