سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مریم متکا – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی وا
آرزو صنوبری – انشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

رضایت شغلی سازه ای است که در گرایش افراد به خوداشتغالی تاثیر بسزایی دارد، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم وتاثیرگذار در شغل محسوب می شود. علماء و دانشمندان، کارآفرینی را نیروی محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها وفرآیند نوآوری و بهرهگیری از فرصت ها دانسته اند، عوامل سازمانی که کارآفرینی درون سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد،عبارتند از: رضایت شغلی و رضایت مشتری، حمایت مدیریت. نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی، امکان تفویض اختیار تصمیم گیری، پاداش دهی، تامین فرصت کافی برای توسعه خلاقیت، از میان برداشتن موانع سازمانی و انگیزش کارکنان درک شده است. در مقاله حاضر ابتدا به بررسی ادبیات موضوع پرداخته و با اتکا به نتایج تحقیقات، شاخص هایی استخراج شده است که از آن میان به شباهت هایی شامل: نقش فرهنگ، نقش جو سازمانی و محیط کاری، نقش حقوق و مزایا و نقش جنسیت اشاره شده است و پس از این بررسی ها به توضیح و تفسیر هر یک از شباهت ها پرداخته است و در پایان با استفاده از این نتایج به ارائه پیشنهادات کاربردی از جمله شناسایی فرهنگ حاکم بر سازمان و ایجاد محیط پویا و عدم تبعیض جنسیتی و ایجاد نگرش مثبت در کارکنان و عدالت در پرداخت، پرداخته خواهد شد.