مقاله تجربه گردشگری و هویت ملی، مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۵۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تجربه گردشگری و هویت ملی، مورد مطالعه: شهروندان شهر شیراز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه تفریحی
مقاله تجربه تجربی
مقاله تجربه وجودی
مقاله هویت ملی
مقاله گردشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هویت ملی افراد بالاترین سطح تعهد به یک جامعه و کشور و در واقع کانون ارزش های ملی هر فرد محسوب می شود. هویت ملی افراد تحت تاثیر تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، مذهب و… قرار دارد و بدین جهت لزوم و وجود آن برای ساخت و بقای یک ملت – دولت ضروری است. در دهه های اخیر به دلیل افزایش رفاه عمومی و گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی امکان ارتباط و سفر در میان افراد بسیار بیشتر از پیش شده است. در این میان سفر و تجربه گردشگری و آشنایی با دیگر کانون های ارزشی ممکن است موجب تضعیف و یا تقویت کانون ارزش های ملی افراد گردد. درنتیجه تحقیق حاضر در پی بررسی تجربه گردشگری و هویت ملی افراد برآمده است. در این مسیر از نظریه اریک کوهن برای پیکربندی چارچوب نظری استفاده شده است. تحقیق حاضر با رویکرد کمی، تکنیک پیمایش و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته در مصاحبه با ۳۷۸ نفر از شهروندان شهر شیراز از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انجام شده است. اعتبار پرسش نامه تحقیق از طریق اعتبار صوری و اعتبار سازه و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گشت. داده های جمع آوری شده در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه گردید و فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. از میان متغیرهای مورد بررسی متغیرهای سن، سفر خارجی، سفر مذهبی، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، خاطره انگیزبودن سفر، کیفیت سفر، رضایت، تجربه تجربی و تجربه وجودی دارای رابطه معناداری با متغیر وابسته (هویت ملی) بوده اند و متغیرهای سفر داخلی، تجربه تفریحی، جنسیت و قومیت رابطه معناداری با متغیر وابسته (هویت ملی) نداشته اند. نتایج رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام نیز حاکی از این بود که شش متغیرتجربه وجودی (۱۵ درصد)، خاطره انگیز بودن سفر (۵٫۱ درصد)، سفر مذهبی (۳٫۵ درصد)، سفر خارجی (۱٫۷ درصد)، کیفیت سفر (۱٫۴ درصد) و سن (۱٫۴ درصد) در مجموع ۲۸٫۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق (هویت ملی) را تبیین کرده اند.