مقاله تجربه پرستاران از تاثیر سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی خدمات پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تجربه پرستاران از تاثیر سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی خدمات پرستاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدمات پرستاری
مقاله پرستاران
مقاله کارایی
مقاله سیستم اطلاعات پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاهویی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بابامحمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بیات سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: فولادیان صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسون طغان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم اطلاعات پرستاری پیشرفت هایی همچون تاثیر بر بار کاری، برنامه ریزی موثر در روش های کاری و برقراری ارتباط بین مشاغل متعدد را برای رفع چالش های متعدد سازمان های مراقبتی به همراه داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی تجربه پرستاران از تاثیر سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی خدمات پرستاری انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه تحلیلی روی ۳۱۶ نفر از پرستاران بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی سمنان در سال ۱۳۹۱ انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه پژوهشگر ساخته ای بود که سواد کامپیوتری و درک پرستاران از تاثیر سیستم کامپیوتری بر کارایی خدمات پرستاری را می سنجید. پرسش نامه مذکور پس از تایید صاحب نظران و بررسی پایایی آن بر اساس ضریب Cronbach alpha بین جامعه آماری توزیع گردید. داده ها به وسیله تست های آماری توصیفی و استنباطی تحلیل شد.
یافته ها: ۵۲٫۴ درصد از پرستاران تاثیر سیستم اطلاعاتی بر تسریع عملیات پرستاری، ۴۹٫۷ درصد داشتن وقت بیشتر برای مراقبت از بیمار و ۴۹٫۳ درصد از آنان حتی تبادل اطلاعات بین بخشی را تجربه کرده بودند. پرستاران اعتقاد داشتند که به هنگام ارایه مراقبت نمی توانند همزمان اطلاعات بالینی را وارد کامپیوتر کنند و دوباره کاری در ثبت اطلاعات وجود دارد. بین برخی از مشخصات دموگرافیک و ویژگی های سواد کامپیوتری پرستاران و تجربه آنان رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: سیستم اطلاعات پرستاری بر کارایی برخی از خدمات پرستاری تاثیر مثبت داشت، ولی منجر به افزایش بار کاری پرستاران شده است. پس لازم است که این سیستم به روش موثرتری استفاده شود تا مدیران بتوانند منابع را بهتر توزیع کنند، سوء تفاهم ها را کاهش دهند و حمایت از این سیستم را افزایش دهند.