مقاله تجربه زنان بیوه سرپرست خانواده از تغییر نقش: مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۶۲ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: تجربه زنان بیوه سرپرست خانواده از تغییر نقش: مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر نقش
مقاله زنان بیوه سرپرست خانواده
مقاله مطالعه کیفی
مقاله حمایت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی شایسته
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیوگی زودهنگام منجر به افزایش فشار زندگی و آسیب مادر سرپرست خانوار می گردد. هدف این مطالعه، بررسی تجربیات زندگی این زنان در ارتباط با پذیرش نقش سرپرستی و پیامدهای آن بود.
روش: مطالعه حاضر از نوع کیفی – اکتشافی بود. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف صورت گرفت و داده ها از طریق مصاحبه عمیق بدون ساختار، با ۲۴ مادر بیوه سرپرست خانواده تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی جمع آوری شد. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل یافته ها در ۴ طبقه اصلی «پذیرش هویت متضاد سرپرست بی سرپرست، مشکلات پیش روی سرپرستان زن، بستر مشکل ها و فرسودگی زنانه» و با زیرطبقات متعلق به هر طبقه بیان شد.
نتیجه گیری: مورد غفلت قرار دادن زنان بیوه سرپرست خانواده که اغلب در شرایط آسیب زا و به صورت داوطلبانه به مراقبت از فرزندانشان ادامه داده اند، نتایج زیانباری برای این گروه آسیب پذیر را به همراه خواهد داشت. آنها در این فرآیند تغییر نقش و برای تطابق سالم و مثبت با زندگی پس از مرگ همسر، علاوه بر حمایت های اقتصادی، نیازمند حمایت جامع خانواده و سیستم های رفاه اجتماعی و مراقبت سلامت اجتماعی به خصوص پرستاران می باشند.