مقاله تجربه زنان از خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۴ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تجربه زنان از خشونت خانگی: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان متاهل شاغل
مقاله خشونت خانگی
مقاله روش پدیدارشناسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خشونت علیه زنان، پدیده جهانی است که در حوزه های خصوصی و عمومی زندگی تجربه می شود. هدف مقاله، مطالعه تفسیر زنان اصفهان از اشکال خشونت خانگی بود.
روش: مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت کیفی با رویکرد تفسیری و روش پدیدارشناسانه در سال ۱۳۹۱ و با شرکت ۱۰ نفر از زنان متاهل شاغل با برگزاری جلسات بحث گروهی متمرکز و مصاحبه های اکتشافی و عمیق در طول یک دوره ۱۲ ماهه انجام شد. داده ها جمع آوری و ثبت شد و سپس کدگذاری انجام گرفت. داده ها در قالب مقوله های عمده، مقوله بندی شدند. این مقولات عمده، به استخراج یک مقوله اصلی منتهی شد که مقوله محوری و اساسی تحقیق را شامل می شود.
یافته ها: سن زنان مشارکت کننده بین ۳۰ تا ۵۳ سال و سطح تحصیلات آنان از سواد خواندن و نوشتن تا فوق لیسانس متغیر بود. یافته ها حاکی از آن بود که اولین مشاجره ها و رفتارهای خشونت آمیز از زمان عقد شروع شده بود. اشکال مختلفی از اعمال خشونت در خانواده توسط شرکت کنندگان گزارش شد. اعمال خشونت از جر و بحث، دعوا تا خشونت فیزیکی و کتک زدن متفاوت بود.
نتیجه گیری: با توجه به فرایند تحلیل داده ها، فرضیه ویژگی عمومی و فراگیر بودن خشونت در خانواده بین همه پایگاه های اقتصادی – اجتماعی شکل گرفت.