مقاله تجربه بارداری برنامه ریزی نشده در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد: یک مطالعه پدیدارشناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تجربه بارداری برنامه ریزی نشده در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد: یک مطالعه پدیدارشناسی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارداری بدون برنامه ریزی
مقاله بارداری ناخواسته
مقاله تحقیق کیفی
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بایرامی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پور حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداری برنامه ریزی نشده، یکی از مشکلات بهداشتی و اجتماعی شایع در کشور می باشد که بر سلامت مادران و نوزادان تاثیر سوء دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجربیات فردی و درک زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد از پدیده بارداری برنامه ریزی نشده انجام شد.
روش کار: این مطالعه کیفی با رویکرد پدیدارشناسی در سال ۱۳۹۱ بر روی زنانی که بارداری برنامه ریزی نشده داشتند، انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد و تا اشباع داده ها، حجم نمونه به ۱۰ نفر رسید. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه عمیق بر اساس پرسش های نیمه ساختارمند استفاده شد. تمام مصاحبه ها ضبط و سپس بر روی کاغذ پیاده سازی شد. داده ها با استفاده از روش کولیزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: مواجهه با تنش (واکنش روانی، تطابق، تصمیم گیری و اقدام به سقط)، توجیه (علت ناخواسته دانستن بارداری، علت بروز بارداری ناخواسته)، تغییر در نقش (تغییر در نقش مادری، تغییر در نقش همسری، تغییر در وظایف روزمره) و واکنش اطرافیان، درون مایه های اصلی و فرعی استخراج شده در این مطالعه بودند.
نتیجه گیری: زنان با بارداری برنامه ریزی نشده، دچار فشارهای روحی و روانی شدیدی در بارداری هستند. ضروری است مراقبین بهداشتی به این زنان و همسرانشان در گذر از این دوره بحرانی کمک کنند.