سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی فرحی – کارشناس ارشد مدیریت فناوری
جهانگیر جدی – دکتری مکانیک گرایش هوافضا
سیدامین طاهری – کارشناس ارشد مدیریت فناوری

چکیده:

آینده پژوهی بطور اعم و تدوین نقشه راه بطور اخص مسائلی هستند که جای خود را درمیان انبوه مشغله های مالی و انسانی تولیدی فروش و سایرمعضلات مدیریتی بنگاه های صنعتی بازکرده اند بویژه درمیان بنگاه های رقابتی کشور چه بنگاه های تجاری و چه بنگاه های نظامی که درفضای رقابت بین المللی قرار دارند حال یا این میدان رقابت داخل مرزهای کشور باشد و یا خارج لذا که مناسب است ادبیات صحیح این مساله دراختیارعلاقه مندان قرارگیرد و اما دراین میان دو مساله وجود دارد که مقاله حاضر به آنها پاسخ خواهد داد اول بومی سازی مساله با توجه به شرایط ویژه آینده نگاری کشور و دوم تبدیل زبان مدیریتی ره نگاری به گفتار تقریبا مهندسی و روش مند و سلسله مراتبی